Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения

Новини

изпрати новина
 • ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-30.03.2017, 14.00ч.

  Новина

  На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ общинските съветници на заседание на 30 март 2017 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала 300 на община Севлиево при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА: 1.1.Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево през 2017 г. 1.2.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. за 2016 година 1.3.Приемане на Програма за закрила на детето в Община Севлиево за 2017 година 1.4.Кандидатстване на Община Севлиево с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 4 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж” 1.5.Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водоснабдителен довеждащ провод и съоръжения към него за строителството на обект:”Увеличаване капацитета на БУНКЕРНИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА „Видима” (яз.Ряховски ливади) 1.6.Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на имот с идентификатор № 65927.88.34, м.”БАЛЪК ЯМАСА”, по КК и КР на землището на гр.Севлиево с ЕКАТТЕ 65927, Община Севлиево от нива за жилищно строителство 1.7.Даване на съгласие за изграждане на допълващо застрояване – гараж в УПИ ІV, при условията на свързано застрояване с УПИ V – частна общинска собственост и двата от кв.6 по регулационния план на гр.Севлиево 1.8.Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и регулация за промяна предназначението на ПИ 246017 – нива, м.”АРМАНЕТО” по КВС на землищетона с.Кръвеник с ЕКАТТЕ 40275, Община Севлиево, одобрение на задание за ниско жилищно застрояване и изработване на парцеларни планове за довеждащи проводи на техническата инфраструктура 1.9.Даване съгласие на „Медицински център-1-Севлиево“ ЕООД гр.Севлиево за закупуване на дълготрайни материални активи: медицинска апаратура - Мамографски рентгенов апарат – ASR 3000 1.10.Определяне начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово 1.11.Финансиране на дейности за превод на османски документи, свързани с основаването и историята на Севлиево 1.12.Сътрудничество и побратимяване на гр.Севлиево с град Нанхай, провинция Гуандун, Китай 1.13.Изменение и допълнение на Решение на ОбС - Севлиево № 326 от 13 декември 2016 г. за даване на съгласие Община Севлиево да кандидатства по процедура „Развитие на социалното предприемачество” Докладва: д-р Иван Иванов ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: / Здравка Лалева /


  Изпратил: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 • Община Севлиево: ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

  Новина

  Община Севлиево, Дирекция "Приходи от местни данъци и такси" съобщава на всички граждани, че от 01.02.2017 година могат да плащат задълженията си за данъци и такса за битови отпадъци за 2017 година по един от следните начини: в касите на Община Севлиево, стая 115 с работно време от 8,30 до 16,30 часа без прекъсване по сметката на общината в Инвестбанк АД в офисите на Изипей АД чрез Български пощи ЕАД


  Изпратил: Община Севлиево

 • НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ: http://www.hope-faith-love.com/

  Новина

  НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ - http://www.hope-faith-love.com/


  Изпратил: НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ

 • Комисия за защита на потребителите: Съвет, че онова, което купувате, е качествено:

  Новина

  - Не се нахвърляйте веднага на стоката. Направете кратко проучване, посетете различни магазини или прегледайте сайтовете им, за да видите на каква цена се продава избраният от вас продукт в различните места. Така може да го откриете къде е най-евтин. - Не се предоверявайте на устните обещания на търговците за поемане на ангажименти, които не са техни задължения по закон. - Най-често срещаните нарушения са за намаляване на срока, в който клиентът може да направи рекламация, от 14 на 7 дни и промяна на ценовата оферта в последния момент. - Внимавайте особено, когато пазарувате за деца! Етикетът на стоките за деца задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба. Тази информация трябва да е разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок, потребителят може да я върне в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. - Ако пазарувате онлайн, избирайте внимателно сайта за покупки. Обърнете внимание преди всичко на това има ли информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни. Полезно би било да прочетете във форумите отзиви от други потребители, които вече са пазарували от въпросния електронен магазин, към който сте се насочили.


  Изпратил: Комисия за защита на потребителите

 • ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ПОВРЕДИ И НЕРЕДНОСТИ С УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ И РАДИОТОЧКИТЕ-24 часа: 0675/396 112 и 0675/ 3 27 89
 • "БЯЛА" ЕООД - АВАРИИ И ПОВРЕДИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА: 3 35 57 и 3 11 32
 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • д-р Красимир Георгиев - съдов хирург
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  д-р Красимир Георгиев - съдов хирург


  д-р Красимир Георгиев - съдов хирург ще работи на 12.04.2017г., в кабинет 302 от 15.00ч., след предварително записване на касата на III ет.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул." Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • д-р Иво Станчев - белодробни болести
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  д-р Иво Станчев - белодробни болести


  д-р Иво Станчев - пулмология и фтизиатрия ще работи на 5 април 2017г., от 14.00ч., в кабинет № 307, след предварително записване на каста на III ет.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул." Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА ВТОРА СМЯНА СЕРВИТЬОРИ И РАБОТНИК КУХНЯ
  КОМПЛЕКС ''РОЯЛ''

  Обява

  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА ВТОРА СМЯНА СЕРВИТЬОРИ И РАБОТНИК КУХНЯ


  КОМПЛЕКС ''РОЯЛ'' ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА ВТОРА СМЯНА СЕРВИТЬОРИ И РАБОТНИК КУХНЯ. САПРАВКИ: НА МЯСТО ИЛИ НА 0878 76 33 09.


  Обявил: КОМПЛЕКС ''РОЯЛ''

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0878 76 33 09.

  E-mail: radiosevlievo@gmail.com

 • Набира кандидати за заемане на длъжността ЕКСКУРЗОВОД
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СЕВЛИЕВО

  Обява

  Набира кандидати за заемане на длъжността ЕКСКУРЗОВОД


  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СЕВЛИЕВО

  Набира кандидати за заемане на длъжността ЕКСКУРЗОВОД

  І. Кратко описание на длъжността :

  Посреща и придружава групи или отделни посетители в обектите и експозициите на ИМ Севлиево и археологически обект Хоталич. Представя тематични и обзорни беседи. Работи по ежемесечен график, утвърден от директора. Извършва преводи на английски или други езици. Подпомага музейните специалисти и участва в реализирането на проекти на ИМ Севлиево.

  ІІ. Изисквания към кандидатите :

  Добра комуникативност, умение за работа в екип и владеене на английски език. Образование : Висше – история, западна или славянска филология. Предимство е придобита специалност в областта на туризма.

  ІІІ. Необходими документи:

  1. Заявление до директора на Исторически музей Севлиево за заемане на длъжността

  2. Кратка автобиография

  3. Копие от документ за завършено образование

  4. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива. Сертификат за владеене на чужд език е предимство

  Място и срок за подаване на документи:

  Документите се подават всеки работен ден до 25 март 2017 г.

  в Исторически музей Севлиево /Хаджистояново училище/, ул.”Ген.Скобелев”№10


  Обявил: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СЕВЛИЕВО

  Адрес: Исторически музей Севлиево /Хаджистояново училище/, ул.”Ген.Скобелев”№10

  Телефон: 33333

  E-mail: museum_sevlievo@abv.bg

 • д-р Димитър Диков - онкорентгенолог - мамолог
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД-0675/342-15

  Обява

  д-р Димитър Диков - онкорентгенолог - мамолог


  Д-р Димитър Диков - онкорентгенолог-мамолог ще работи на 31.03.2017г., от 14.00ч., в кабинет № 222, след предварително записване на касата на I ет.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД-0675/342-15

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ
  Община Севлиево

  Обява

  ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ


  Община Севлиево, Дирекция "Приходи от местни данъци и такси" съобщава на всички граждани, че от 01.02.2017 година могат да плащат задълженията си за данъци и такса за битови отпадъци за 2017 година по един от следните начини:

  в касите на Община Севлиево, стая 115 с работно време от 8,30 до 16,30 часа без прекъсване

  по сметката на общината в Инвестбанк АД

  в офисите на Изипей АД

  чрез Български пощи ЕАД


  Обявил: Община Севлиево

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 3 27 91

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО-МЪЖЕ
  ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Обява

  РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО-МЪЖЕ


  "Хамбергер България" ЕООД гр. Севлиево, водеща производствена немска компания, търси да назначи следните работници в производство:

   

  - шлайфисти

  - полирчици

  - автоматчици

  - шлосери

   

  Ние предлагаме:

  • работа в динамична среда на трисменен режим;

  • дългосрочна ангажираност;

  • допълнително материално стимулиране в съответствие с показаните лични производствени резултати;

  • ОРГАНИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН СЛУЖЕБЕН ТРАНСПОРТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ГР. ГАБРОВО И ГР. ЛОВЕЧ.

   

  Документите, които кандидатите трябва да представят са:

  1. Молба

  2. Автобиография

  4. Актуална снимка

   

  Документите се подават на адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево, обл. Габрово.

  Месторабота: Севлиево

  Заплата: от 900 до 1100 BGN (Бруто)


  Обявил: ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Адрес: адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево

  Телефон: 0675/067 531 010

  E-mail: radiosevlievo@gmail.com

 • Общо годишно отчетно събрание
  Общинска организация на инвалидите

  Събитие

  Общо годишно отчетно събрание

  Управителният съвет на Общинска организация на инвалидите, съобщава на своите членове, че на 30 март (четвъртък), от 9.30 часа в Клуб на хората с увреждания на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 16, ще се проведе Общо годишно отчетно събрание на организацията. На него ще се отчетe цялостната организационна и финансова дейността през изминалата 2016 година,ще бъдат приети проектобюджет и насоки за развитие на организацията през 2017 г.

  Очакваме Ви на 30 март от 9.30 часа в Клуб на хората с увреждания!

  Място: Клуб на хората с увреждания Дата: 30.03.2017 Час: 09.30


  Обявил: Общинска организация на инвалидите

 • Лични данъци – какво ново !
  РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

  Събитие

  Лични данъци – какво ново !

  За много хора плащането на данъци след Нова година е приоритет. Други чакат последния момент. Независимо от това за всеки е важно какви промени настъпват през годината. През тази сроковете и начините за подаване на данъчна декларация остават непроменени (виж карето), но пък влизат в сила куп други изменения.

  По-високи осигуровки

  Промяната, която засяга всички, е увеличението с 1 процентен пункт на вноската за фонд "Пенсии". Тя става 13.8% за родените след 1959 г. (още 5% отиват в задължителните пенсионни фондове) и 18.8% за родените преди тази година (виж сметките). Увеличението се разпределя така – 0.56 за сметка на осигурителя и 0.44 за сметка на осигурения.

  Размерът на вноските е едната част от уравнението, другата е основата, върху която се начисляват те. Максималният размер на осигурителния доход през тази година остава непроменен - 2600 лв. на месец. Минималният обаче расте заради минималната работна заплата и ще е 460 лв. (9.5% ръст спрямо 2016 г.).

  Променя се и авансовият осигурителен доход за самоосигуряващите се лица с 50 лв. спрямо облагаемия им доход за 2015 г. (виж таблицата). За тези, които са нямали дейност през посочената година и са започнали да се самоосигуряват през 2016 г. или 2017 г., минималният осигурителен праг е 460 лв.

  Задължения и след смъртта

  В момента, ако някой самоосигуряващ се почине, а не е платил дължимия данък общ доход през годината, наследниците не са длъжни нито да подават декларация, нито да плащат нещо на държавата. От 2017 г. това се променя - роднините ще трябва да изберат дали да подадат декларация и да платят дължимото по нея, или да изчакат дали данъчните ще намерят задължения. Това не е толкова трудно, тъй като платецът на дохода – например на наем, е длъжен да подаде декларация в НАП. В нея се посочва на кого какви суми е изплатил през годината, ако те са облагаеми. Така данъчните може лесно да издадат акт за установяване на задължението. В този случай роднините ще трябва да решат дали да платят дължимия данък, или да обжалват в 14-дневен срок. Данъчните пък ще могат да започнат и ревизия.

  Според консултанти изчакването с документите е по-неблагоприятният вариант, защото приходната администрация може да напише каквото реши в акта и дори да започне ревизия. Ако роднините не знаят откъде идват доходите и колко са били обаче, стои рискът да се декларира нещо невярно. В този случай трябва да се претегли добре риска да се изчака реакцията на данъчната администрация.

  Плащаш с карта – дължиш по-малко

  От началото на тази година влиза в сила и ново данъчно облекчение – за безкасови разплащания. То е 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Отстъпката е за доходи, получени през 2017 г., и реално ще може да се ползва при подаването на годишна данъчна декларация през 2018 г.

  За целта трябва да са изпълнени три условия:

  - хората, които искат да я ползват, да имат доходи от заплата, от наем или от граждански договори

  - да са получили тези средства по банков път

  - през съответната година са извършили безкасови плащания (с карта или банков превод), които са поне 80% от сумата на получените облагаеми доходи през годината. Например ако по банковата карта лицето има 100 единици, през годината са му преведени заплати и авторски възнаграждения в размер на още 100 единици, за да се ползва облекчението, трябва да има направени безкасови плащания за 80 единици.

  От НАП обясняват, че не е нужно да се води лично счетоводство или пък да се пазят някакви документи. Данъчните обаче може да проверят след това дали декларираното е изпълнено.

  NB! За да се ползва което и да е облекчение, данъкоплатецът трябва да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. За целта той трябва да предостави писмена декларация пред работодателя, че не е длъжник на държавата.

  Доход от апорт на акции и имот

  Досега много хора успяваха да не платят данък общ доход при продажба на имот чрез апорт в дружество. Например закупено за 10 единици недвижимо имущество се апортира в капитала на дадена компания, като при апорта имотът е оценен на 100 единици. След това се продава за толкова, а фирмата не реализира печалба, т.е. не дължи данък. В същото време собственикът може да намали капитала с 90 единици (печалбата от продажбата на имота) и също няма да дължи данък.

  От началото на годината има промяна в правилата – при намаление на капитала, произтичащо от продажба на апортирано от физическо лице имущество, вече ще се смята, че физическото лице е извършило продажбата на този имот. Т.е. за разликата от 90 единици (печалбата от продажбата) вече ще се дължи данък.

  По същия начин се променят и правилата за определяне на цената на придобиване за акции и дялове, получени в резултат на апорт.

  "Ако притежавате акции, закупени за 10 единици, и ги апортирате в капитала на свое дружество, след това се направи втори апорт в ново дружество и те бъдат продадени, за данъчна основа ще се смята разликата между продажна цена и стойността на първоначалното придобиване", обяснява данъчен консултант. Според него досега се е използвал фактът, че данъчната основа се определя като разлика между цена на апортна вноска и продажната стойност. Само че стойността на апортната вноска се определя от вещи лица и обикновено подлежи на манипулации. И ако доскоро тази схема се е използвала за данъчна оптимизация, сега това ще е по-трудно.

  Доходи от чужбина

  Хората с доходи от чужбина като лихви по депозити, продажба на акции, доходи по консултантски възнаграждения вече ще ги декларират и плащат само веднъж – с годишната данъчна декларация. Досега те бяха длъжни да правят на всяко тримесечие и с годишната декларация.

  Деклариране и плащане

  Годишната данъчна декларация за доходите, получени през 2016 г., трябва да бъде подадена до 30 април на тази година. Това е и срокът, в който трябва да се плати и дължимият данък, ако не е платен авансово.

  За желаещите да направят всичко това онлайн е нужен електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Кодът е безплатен, издава се от данъчните, като подаването на декларация с него през страницата на НАП е доста бързо и лесно. Дължимият данък общ доход също може да се плати онлайн, дори и от хората, които не ползват онлайн банкиране. Това става през сайта на НАП, като за целта е нужна банкова карта, която е регистрирана в ePay.bg.

  Ако годишната данъчна декларация се подаде онлайн до 31 март, може да се ползва до 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Тук има една уловка – тя може да е не повече от 1000 лв.

  Има и едно улеснение – при откриване на грешка в декларацията след 30 април, може еднократно в срок до 30 септември да се подаде нова декларация с коригирани данни.

  Данъчни облекчения

  - За допълнително доброволно осигуряване. Данъчната основа се намалява с направените през годината лични вноски до 10% от нейния размер.

  - За доброволно здравно осигуряване и застраховки "Живот". Облекчението е общо за двата вида и е същото като горното.

  - За лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Това облекчение е за хора, които са навършили възрастта за пенсиониране, но не им достигат 5 години осигурителен стаж, за да вземат пенсия. В този случай те имат право да си доплатят, като данъчната основа се намалява с внесените през годината осигуровки за тази цел.

  - За дарение. До 5% от данъчната основа, когато е в полза на определени организации.

  - За закупуване на жилище на кредит от млади семейства. От данъчната основа може да се приспаднат дължимите лихви за съответната година. Ако кредитът е по-голям от 100 хил. лв., облекчението е за дължимите лихви по първите 100 хил. лв. от главницата.

  - За деца. Данъчната основа се намалява с 200 лв. за едно дете, с 400 лв. за две и с 600 лв. за три и повече деца. За деца с увреждания с 50% и над 50% облекчението е 2000 лв.

  - За хора с намалена трудоспособност. Данъчната основа се намалява със 7920 лв. за хора с 50% и над 50% намалена работоспособност.

  NB!

  Всички облекчения се ползват с подаването на годишната данъчна декларация. Към нея се прилагат и документите, които доказват правото тя да се ползва.

  Място: Севлиево Дата: ян.-април-2017 Час: 08-17


  Обявил: РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

Историята на Севлиево - 25 март

 • БЛАГОВЕЩЕНИЕ: На 25 март църквата празнува Благовещение. На този ден. Според Еван...

  Историята на Севлиево - 25 март

  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

  На 25 март църквата празнува Благовещение. На този ден. Според Евангелието, архангел Гавраил се явил на Дева Мария и й донесъл благата вест, че е заченала от Светия Дух и ще роди син – Спасител на света.

  Имен ден имат Блага, Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Благун, Благуна, Блаже, Благодатка, Вестелин, Вестелина.

Времето