Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения

Новини

изпрати новина
 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 27 февруари 2018 г. от 14 ч., зала 300

  Новина

  На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ общинските съветници на заседание на 27 февруари 2018 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 300 на община Севлиево при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА: 1.1. Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост на община Севлиево през 2017 г. 1.2. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2018 г. и продажба на имот частна общинска собственост - придаваемо място в с.Ловнидол, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена 1.3. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2018 г. Продажба на придаваемо място в с.Ряховците, община Севлиево, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба 1.4. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2018 г. Продажба на придаваемо място в с.Шумата, община Севлиево, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба 1.5. Даряване на движими вещи на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Районно управление гр.Севлиево при ОД на МВР гр.Габрово 1.6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост 1.7. Продажба на земеделски земи - частна общинска собственост на териториятана община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите 1.8. Определяне пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на територията на Община Севлиево за стопанската 2018-2019 г. 1.9. Промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 1.10. Даване съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 65927.501.4351 в гр.Севлиево и преминаване от публична в частна общинска собственост 1.11. Приемане на Общински план за младежта за 2018 година 1.12. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Севлиево за 2017 г. 1.13. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Севлиево от 01.07.2017 г. към дата 31.12.2017 г., вкл. и неизпълнените решения от предходен отчетен период 1.14. Провеждане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии Севлиево-Млечево, Севлиево-Столът, Севлиево-Душевски колиби и Севлиево-Априлци, които са част от Общинската и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” с две обособени позиции: първа позиция: Севлиево-Млечево, Севлиево-Столът, Севлиево-Душевски колиби и втора позиция: Севлиево-Априлци 1.15. Частична промяна в организацията на движение в гр.Севлиево 1.16. Заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр.Габрово (АВиК-Габрово), насрочено за провеждане от 10.00 часа на 28.02.2018 г. в сградата на Областна администрация Габрово (пл.”Възраждане” № 5) 1.17. Изменение на Общия устройствен план на община Севлиево за имот с идентификатор 83497.32.4 от землището на с.Шумата с ЕКАТТЕ 83497 (стар ПИ 032004 по КВС на землището) Докладва: д-р Иван Иванов


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • ПЪТНА АГЕНЦИЯ: АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА-тел. 0700 130 20

  Новина

  От пътната агенция напомнят, че всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ www.api.bg, lima.api.bg, както и на тел. 0700 130 20.


  Изпратил: ПЪТНА АГЕНЦИЯ

 • НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ: http://www.hope-faith-love.com/

  Новина

  НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ - http://www.hope-faith-love.com/


  Изпратил: НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ

 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ за сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705;0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

  Новина

  ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705; 0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • Комисия за защита на потребителите: Съвет, че онова, което купувате, е качествено:

  Новина

  - Не се нахвърляйте веднага на стоката. Направете кратко проучване, посетете различни магазини или прегледайте сайтовете им, за да видите на каква цена се продава избраният от вас продукт в различните места. Така може да го откриете къде е най-евтин. - Не се предоверявайте на устните обещания на търговците за поемане на ангажименти, които не са техни задължения по закон. - Най-често срещаните нарушения са за намаляване на срока, в който клиентът може да направи рекламация, от 14 на 7 дни и промяна на ценовата оферта в последния момент. - Внимавайте особено, когато пазарувате за деца! Етикетът на стоките за деца задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба. Тази информация трябва да е разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок, потребителят може да я върне в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. - Ако пазарувате онлайн, избирайте внимателно сайта за покупки. Обърнете внимание преди всичко на това има ли информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни. Полезно би било да прочетете във форумите отзиви от други потребители, които вече са пазарували от въпросния електронен магазин, към който сте се насочили.


  Изпратил: Комисия за защита на потребителите

 • ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ПОВРЕДИ И НЕРЕДНОСТИ С УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ И РАДИОТОЧКИТЕ-24 часа: 0675/396 112 и 0675/ 3 27 89
 • "БЯЛА" ЕООД - АВАРИИ И ПОВРЕДИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА: 3 35 57 и 3 11 32
 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • Специализиран медицински транспорт за цялата страна
  „Медицински център -1- Севлиево”-0675/34215

  Обява

  Специализиран медицински транспорт за цялата страна


  Структура: Home → Ново → Специализиран медицински транспорт за цялата страна предлага „Медицински център -1- Севлиево”

  Специализиран медицински транспорт за цялата страна предлага „Медицински център -1- Севлиево”

  Новини Севлиево февруари 9, 2018 0 Comment БЪЛГАРИЯ, МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СЕВЛИЕВО, Севлиево

  Посещения: 411

  „Медицински център -1- Севлиево” ЕООД

  Предлага НОВА медицинска дейност

  СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ на територията на Севлиево и цялата страна

  Специализиран Медицински Транспорт

  Извозване на болни и трудно подвижни хора.

  Транспортиранена пациенти до лечебно заведение, с възможност за придружаване от близки или транспортиране от болница до посочен адрес.

  Осигуряване на Медицински екип, при транспортиране на пациента – допълнителна услуга, която Ви предлагаме като възможност. Решението дали да се възползвате от нея вземате сами. При някои състояния медицинският ескорт е въпрос на избор, но при други е въпрос на необходимост. Вашият лекар може да Ви помогне да вземете правилното решение.

  Транспортиране на болни пациенти за консултативни и контролни медицински прегледи, изследвания, рентген, скенер и ЯМР.

  Осигуряванена медицински екип за масови мероприятия

  Линейката е подходящо оборудвана с медицинска апаратура – дефибрилатор, пациентски монитор, аспиратор, кислородна система, климатик.

  Справки и заявки на тел: 0675/34215

  Всеки работен ден от: 08:00 часа до 18:00 часа


  Обявил: „Медицински център -1- Севлиево”-0675/34215

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/34215

  E-mail: mc1@abv.bg

 • ПНЕВМОФТИЗИАТЪР
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  ПНЕВМОФТИЗИАТЪР


  д-р Иво Станчев - пулмология и фтизиатрия ще работи на 14 и 28 февруари от 14.00ч., в кабинет № 307


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • ОНКОЛОГ
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  ОНКОЛОГ


  Д-р Бонка Попова - медицинска онкология ще работи на 22.02.2018г., от 15.00ч., в кабинет № 307, след предварително записване


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • СЪДОВ ХИРУРГ
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  СЪДОВ ХИРУРГ


  д-р Красимир Георгиев - съдов хирург ще работи на 28.02.2018г., от 15.00ч., в кабинет № 302, след предварително за писване на каста на III ет.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • СТАРТИРА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  СТАРТИРА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО


  Данъчната кампания за събиране на местни данъци и такси за текущата 2018 г. ще започне на 29 януари, съобщават от кметската администрация.

  Всички лица, които до 30 април предплатят дължимите суми за цялата година, ще ползват 5% отстъпка.

  Задълженията за недвижими имоти и превозни средства могат да се платят по един от следните начини:

  в касата на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” в административната сграда на Община Севлиево, етаж първи, стая 115, с работно време от 8:30 ч. до 16:30 ч. без прекъсване;

  с платежно нареждане по сметка на общината: IBAN: BG09IORT81278400000100, BIC: IORTBGSF, „ИНВЕСТБАНК” АД, финансов център Севлиево;

  чрез касите на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна;

  чрез касите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД в цялата страна.

   


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675 , тел.: 3 27 91

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ
  ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Обява

  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ


  ПК ''СОЛИДАРНОСТ 1918'' търси да назначи търговски работници за хранителни обекти в гр.Севлиево, с.Ловнидол, с.Младен, с.Столът.

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  - приятелска атмосфера в екип;

  - трудов договор и осигуровки;

  - работа на смени;

  - въвеждащо обучение;

  - КОНКУРЕТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, мотивиращо заплащане обвързано с резултатите;

  - социални придобивки.

  ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ ДА СТЕ:

  - усмихнати и учтиви;

  - бързи и организирани;

  - трудолюбиви и коректни;

  - с чувство за отговорност и колегиалност;

  - с приличен външен вид и с висока лична хигиена;

  - стриктно спазващи хигиенни норми и вътрешен ред.

  ОТГОВОРНОСТИ:

  - продажба и предлагане на асортимента в магазина, на клиентите;

  - бързо и качествено облужване;

  - приемане и подреждане на стоките;

  - изготвяне на документите, свързани с доставката на стоките;

  - изготвяне на заявки за доставка и работа с дистрибутори на фирми.

  Ако проявявате интерес, кандидатствайте с АВТОБИОГРАФИЯ И АКТУАЛНА СНИМКА.

  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  ЗА ВРЪЗКА:

  0675/ 3-27-42 и 3-27-44


  Обявил: ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-27-42

  E-mail: solidarnost@abv.bg

 • Какво е важно да знаем при ниски температури !
  РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

  Обява

  Какво е важно да знаем при ниски температури !


  Най-добре е при възможност децата и възрастните хора да не излизат

  Важно е краката да се държат топли. За това ще помогнат топли стелки и вълнени чорапи. Не излизайте в студа без топли ръкавици, шапки и шалове. Добре е да се откажете от метални украшения.

  Не пийте алкохол. Алкохолът дава илюзия за топлина, но в действителност предизвиква голяма нейна загуба. Добре е да се въздържате от пушене, особено навън в студа. Пушенето отслабва периферната циркулация на кръв и прави крайниците по-уязвими.

  Не облизвайте устните си и не овлажнявайте кожата си. Дългото стоене на едно място, без да се движите ускорява процеса на замръзване.

  Ако чувствате, че замръзвате, разтривайте ръцете си, потропвайте с крака, мърдайте пръстите на краката си, скачайте, правете кръгови движения с ръцете си. Ако всичко това не ви помогне да се затоплите, опитайте се възможно най-бързо да се приберете у дома, или в каквото и да е затоплено помещение. И само след като почувствате, че сте се затоплили, можете отново да излезете навън.

  Препоръчително е, при възможност, да се ограничат излизанията на децата и възрастните хора. Препоръчително е да се отложат и пътувания извън населеното място. Децата и възрастните хора са най-податливи на преохлаждане. Ако детето излиза на разходка навън в студа, не забравяйте, че на всеки 15-20 минути трябва да се прибира и да се затопля.

  В никакъв случай не давайте на човек със симптоми на измръзване да пие алкохол и да се движи много. В такива случаи е необходимо пострадалият да се преоблече в топло и сухо бельо. Увийте го добре и го сложете да легне. Дайте му топла напитка. Така организмът ще се затопли отвътре.

   


  Обявил: РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0885515051

  E-mail: radiosevlievo@gmail.com

 • Общо годишно отчетно събрание
  Общинска организация на инвалидите

  Събитие

  Общо годишно отчетно събрание

  Управителният съвет на Общинска организация на инвалидите, съобщава на своите членове, че на 28 март (сряда), от 9.30 часа в Клуб на хората с увреждания на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 16, ще се проведе Общо годишно отчетно събрание на организацията. На него ще бъде отчетeна цялостната организационна и финансова дейността за изминалата 2017 година,ще бъдат приети проектобюджет и насоки за развитие на организацията през 2018 г.

  Очакваме Ви на 28 март от 9.30 часа в Клуб на хората с увреждания!

  Място: Клуб на хората с увреждания Дата: 28-03-2018 Час: 09.30


  Обявил: Общинска организация на инвалидите

 • ЖИВОПИСЕЦЪТ ГРИГОР ВЕЛЕВ НИ ПОДАРЯВА СВОЯТА „МАЛКА ВСЕЛЕНА”
  Галерия „Видима“

  Събитие

  ЖИВОПИСЕЦЪТ ГРИГОР ВЕЛЕВ НИ ПОДАРЯВА СВОЯТА „МАЛКА ВСЕЛЕНА”

  „МАЛКА ВСЕЛЕНА” ПОКАЗВА ЖИВОПИСЕЦЪТ ГРИГОР ВЕЛЕВ

  Откриват изложбата на 27 февруари в 17:30 часа в галерия „Видима“

  Галерията ще се превърне в една „Малка вселена” с ярки цветове и чудновати образи на хора, животни и растения – такива, каквито художникът ги пресъздава чрез своята фантазия. Такиви красиви картини с послание трябва да има във всеки дом - изчистени, спокойни и нестандартни. Създава ги сюрреалиста Григор Велев.

  Роден е в Елин Пелин, завършва Националната художествена академия през 1999 г., специалност „Силикатен дизайн”. Член е на Съюза на българските художници. Има редица самостоятелни и колективни изложби, участвал е в проекта „Събудете стените си”. Негови творби са притежание на колекционери в България, САЩ, Южна Корея, Италия, Франция и др.

  Изявява се в стил абстракционизъм, но също така го привличат метаморфозите на хиперреализма и сюрреализма. Той е един от малкото сюрреалисти у нас. Твори с маслени бои върху платно предимно портрети и пейзажи. Творбите му се отличават с ярки цветове, свежи композиции, интересни хрумвания, чувство за хумор, препратки към митове. Преплита духовния свят на хората с животинското и първичното, пресъздавайки триединството на света. Специално внимание обръща на женската красота.

  Когато се вгледаме в картините му, осъзнаваме, че това, което наблюдаваме, всъщност е нереално, плод на фантазия, но е толкова красиво, че сме повярвали, без да се усетим.

  Григор Велев казва: „Стилът, в който рисувам, ми дава възможност да провокирам и изненадвам. Опитвам се картините ми да докосват емоционално хората и да предизвикват усмивки. Вярвам, че доброто и красивото са свързани и тяхното Слънце е любовта“.

  На 27 февруари в 17:30 часа ще получите една „Малка вселена“!

  Място: Галерия „Видима“ Дата: 27-02-2018 Час: 17.30


  Обявил: Галерия „Видима“

 • СЕВЛИЕВО ЩЕ БЪДЕ РОК на 31 август и 1 септември 2018 г.
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Събитие

  СЕВЛИЕВО ЩЕ БЪДЕ РОК на 31 август и 1 септември 2018 г.

  ФСБ ще превземат средновековния град и крепост "Хоталич" ​в първия ден на Рок фест "Хоталич" - Севлиево`2018.

  Рок легендите обещават грандиозно шоу с незабравимите хитове: „Високо“, „Протегнах две ръце да те прегърна“, „Обичам те дотук“, „След десет години“, „Пак ще се прегърнем“ и много други.​ Това е единственият фестивал с участието на бандата тази година у нас.

  Останалите изпълнители ​в рок феста все още се пазят в тайна​, но организаторите споделят, че готвят много изненади.

  ​Второто издание на феста в Севлиево ще бъде едно от мега музикалните събития на годината, а Севлиево ще затвърди окончателно титлата, която получи миналата година ​като​ „новата рок столица на България“.

  За втора поредна година организаторите ще обявят и ​конкурс за най-добра фотография от рок феста. Припомняме, че миналогодишният фотоконкурс „СЕВЛИЕВО РОК“ вдъхнови хиляди любители на обектива да заснемат неповторими мигове от шоуто и атмосферата, а спиращи дъха кадри запечатаха магията на древната крепост ​"Хоталич​"​. ​

  „Община Севлиево очаква всички феновете на рока на Втория национален рок фест „Хоталич“,​ който ​ще се превърне в традиция, благодарение на общите усилия на общината и на спонсори", коментира кметът на Севлиево д-р Иван Иванов. По думите му "тази година ще изненадаме приятно феновете и ще им подарим едно незабравимо изживяване"

  Място: Севлиево, крепост "Хоталич" Дата: 31.08.2018 Час: 20.00


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Историята на Севлиево - 25 февруари

 • Петър Драгомиров Хаджиганев – роден е на 25 февруари 1946 година в Севлиево, скулптор. Живее в ...

  Историята на Севлиево - 25 февруари

  Петър Драгомиров Хаджиганев – роден е на 25 февруари 1946 година в Севлиево, скулптор. Живее в Габрово. Завършил е ХА в София при проф. Величко Минеков (1979). Негови склуптори са „На поп Харитон“ в Габрово и склуптората пред банката в Габрово. Участва във всички окръжни и регионални изложби и в 5 национални (София, Русе, Ботевград,Габрово). Самостоятелна изложба прави по случай 200 години от падането на Бастилията в Париж (1989).

Rock Festival 31 август - 1 септември

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран